Een Bedrijf Waarderen met de Discounted Cash Flow (DCF) Methode

Een Bedrijf Waarderen met de Discounted Cash Flow (DCF) Methode

Een van de manieren om een bedrijf te waarderen is door gebruik te maken van de zogenaamde Discounted Cash Flow (DCF) methode. Hierbij worden alle toekomstige kasstromen verdisconteerd met een bepaald rentetarief. Hiermee worden alle toekomstige kasstromen contant gemaakt en de som hiervan toont de waarde van de onderneming op dit moment.

De generieke formule die hier aan ten grondslag ligt is als volgt:


Discounted Free Cashflow

Waarbij:

 • NPV = Net Present Value ofwel de netto contante waarde. 
 • CF1 = (Cash Flow) Kasstroom voor jaar 1.
 • CF2 = Kasstroom voor jaar 2.
 • CFn = Kasstroom voor jaar n.
 • r = Discount Rate, ofwel het verdiscoteringsrentepercentage.
 • g = Growth Rate, ofwel het groeipercentage. Dit is het gemiddelde percentage dat een bedrijf zal blijven groeien in de toekomst in perpetuïteit. 

Note: hierbij kan de Growth Rate niet groter zijn dan de Discount Rate gezien dit een negatieve waarde zou impliceren. 

De netto contante waarde omslaat vervolgens de som van alle losse verdisconteerde kasstromen. 

Bepalen Discount Rate
Het bepalen van jouw Discount Rate is cruciaal voor een accurate uitkomst en hiermee een goede indicatie van de netto contante waarde. Je kunt deze Discount Rate berekenen middels de volgende onderdelen:

Voorbeeld %

Risk-Free Rate

Dit is de risicovrije rentevoet en omslaat het gedeelte van de Discount Rate wat je elders op Planet Finance kunt behalen zonder (lees: met zeer weinig) risico. Dit omvat bijvoorbeeld staatsobligaties.

2-4%

Equity Risk Premium (ERP)

Dit is het percentage dat je als belegger additioneel (bovenop de Risk-free Rate) wilt ontvangen voor het extra risico dat je neemt met een investering middels equity. Samen met de Risk-Free Rate vormt dit de Expected Market Return.

4-10% 

Size Premium

Een additionele risico-opslag voor specifiek de grootte van het bedrijf. Aspecten voor deze additionele risico-opslag zijn bijvoorbeeld het feit dat kleinere bedrijven moeilijker in staat zijn om kapitaal op te halen, of voor dit kapitaal een hogere percentage betalen. 

0-5% 

Company-Specific Risk Premium (CSRP)

CSRP omvat het percentage gerelateerd met het risico voor een onderneming specifiek. Hiermee vergelijk je het bedrijf met een soortgelijk ander bedrijf met dezelfde omvang. Factoren kunnen bijvoorbeeld de organisatiestructuur, het management (zitten hier extra risico’s aan verbonden of heeft het management een goed track record) en geopolitieke vraagstukken omvatten zoals waar het bedrijf is gevestigd (brengt de locatie van HQ/productiefaciliteiten extra risico met zich mee). Daarnaast kun je ook factoren als productdiversificatie, R&D, concurrentie, en omzet volatiliteit (cashflow gegarandeerd met abonnement of zijn inkomsten afhankelijk van externe factoren).  

x%

Equity Discount Rate

Het totaalpercentage omslaat de Discount Rate (ook wel: Required Rate of Return)

6-25%

Voorbeeld Cost of Equity Build-up

Voorbeeld ASML
In dit voorbeeld maken we gebruik van de Forecasts die we hebben gemaakt in de Beursbaas Aandelen Waarderingsanalyse Tool, tabblad ASML. In dit tabblad hebben we de Free Cash Flows van ASML over de jaren 2023 t/m 2030 laten berekenen a.d.h.v. de formules en prognosecijfers. Hier komen de volgende kasstromen uit:

Jaar

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

FCF

€ 9.906

€ 7.168

€ 7.940

€ 9.369

€ 11.056

€ 12.161

€ 13.377

€ 14.715

€ 16.187

€ 17.805

Hierbij maken we gebruik van een verdisconteringsrentepercentage van 13%. Dit hebben we berekend aan de hand van:

 • Een Risk-Free Rate van 3.5%, hetgeen momenteel wordt gegeven op een US 10Y Treasury;
 • Equity Risk Premium van 5%;
 • Size Premium van 1.5%;
 • Company-Specific Risk Premium van 3%.

Aan de hand van de DFC-formule kunnen we de kasstromen zoals hierboven weergegeven contant maken:

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

The Future

FCF

€ 7.940

€ 9.369

€ 11.056

€ 12.161

€ 13.377

€ 14.715

€ 16.187

€ 17.805

€ 593.510

DFC

€ 7.940

€ 8.291

€ 8.658

€ 8.428

€ 8.205

€ 7.987

€ 7.775

€ 7.568

€ 223.255

Zoals je ziet zijn de kasstromen in jaren verder in de toekomst - verdisconteerd - minder waard dan in de nabije toekomst. Dit komt doordat de Discount Rate met 13% hoger is dan de prognose van de groei van ASML voor de jaren vanaf 2026 (10%). Hierdoor zullen deze kasstromen een steeds lagere waarde bijdragen aan de totale som van de netto contante waarde. 

In totaal kom je met deze DFC-calculatie op een netto contante waarde van 288 miljard euro uit. De huidige beurswaarde van ASML bedraagt 269 miljard euro. In bovenstaande berekening is ASML dus ondergewaardeerd. Echter hangt deze berekening zoals je hierboven hebt kunnen zien van vele factoren af. Zo heeft de factor van de Risk-Free Rate en de ERP effect op de huidige koers van ASML (TINA, maar ook voor welk percentage kan ASML geld ophalen op de markt?). Toen de rentepercentages wereldwijd laag waren in de jaren rondom de corona crisis, waren de waarderingen van (groei)bedrijven daardoor ook veel hoger: hoe lager de Discount Rate, hoe hoger toekomstige kasstromen worden gewaardeerd door beleggers. 

Om het effect van een (kleine) verandering in deze Discount Rate te illustreren, hieronder een tabel met een aantal verschillende Discount Rates op de totale netto contante waarde (bij een Growth Rate van 10%):

Discount Rate

Netto Contante Waarde

13%

288 miljard euro

15%

177 miljard euro

17%

130 miljard euro

Of het effect van een andere Growth Rate (bij een Discount Rate van 13%):

Growth Rate

Netto Contante Waarde

9%

224 miljard

10%

288 miljard

11%

416 miljard

Verschil Intrinsieke Waarde vs Beurswaarde
Let op dat we hierboven de netto contante waarde (intrinsieke waarde) hebben berekend. Dit kun je vergelijken met de beurswaarde van een bedrijf waarop deze momenteel door beleggers wordt gewaardeerd. 
 • Als de intrinsieke waarde < beurswaarde, dan is het aannemelijk dat het bedrijf momenteel wordt overgewaardeerd.
 • Is de intrinsieke waarde > beurswaarde, dan zou je kunnen spreken van een onderwaardering van het bedrijf aan de hand van jouw prognoses, forecast en rendementseisen. Mocht je met jouw berekening op een onderwaardering uitkomen, dan is het dus volgens jouw berekeningen mogelijk om het bepaalde rendement te behalen, mits de forecasts uitkomen en alle factoren blijvend gelijk zijn aan jouw prognoses.
Takeaways:
 • De kasstromen die een bedrijf maakt in de toekomst zijn afhankelijk van het groeipercentage dat een bedrijf maakt per jaar, welke effect heeft op de netto contante waarde in samenwerking met de Discount Rate.
 • Hoe hoger de Discount Rate is, hoe lager de netto contante waarde zal bedragen. Gebruik een Discount Rate aan de bovenkant van de bandbreedte als je op safe wilt spelen.
 • Hoe hoger de Growth Rate is, hoe groter de netto contante waarde zal bedragen.
 • Als je Discount Rate heel dicht bij je Growth Rate zit, bijvoorbeeld respectievelijk 13% en 12,99%, dan zul je een netto contante waarde krijgen die wellicht geen juist beeld laat zien vanwege het perpetuïteitsaspect in de formule (welke met 0,01 (13-12,99) een oneindig eigen leven gaat leiden). Los van de jaarsverdisconteringen, laat dit dus een vertekend beeld zien van de perpetuïteitsverdisconteringen.
Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen corrigeren. Conform wetgeving zijn we verplicht te vermelden dat we een longpositie hebben in het genoemde aandeel ASML.