Share Buybacks: Politieke Weerstand, maar fijn voor Beleggers

Aandeleninkoopprogramma

Een Share Buyback Programme, ook wel aandeleninkoopprogramma genoemd, is een fenomeen waarbij bedrijven hun eigen aandelen opkopen op de beurs. Dit kan verschillende redenen hebben, maar meestal is het om de waarde van de resterende aandelen te verhogen. In deze blogpost bespreken we wat Share Buybacks precies zijn, waarom bedrijven ze uitvoeren en wat de voor- en nadelen ervan zijn.

Wat zijn Share Buybacks?
Een Share Buyback is een transactie waarbij een bedrijf aandelen van zichzelf terugkoopt op de aandelenmarkt. Deze aandelen kunnen dan worden vernietigd of worden bewaard als treasury shares. Treasury shares zijn aandelen die het bedrijf zelf bezit en die niet in omloop zijn op de beurs. Het terugkopen van aandelen kan worden gedaan via een openbare aanbesteding, een off-market buyback of een on-market buyback.

Waarom doen bedrijven Share Buybacks?
Bedrijven doen Share Buybacks om verschillende redenen. Eén van de belangrijkste redenen is om de waarde van de resterende aandelen te verhogen. Als een bedrijf aandelen inkoopt, wordt het aantal uitstaande aandelen verminderd. Hierdoor stijgt de winst per aandeel, wat kan leiden tot een hogere koers-winstverhouding en een hogere aandelenkoers. Dit gezien de totale winst van een bedrijf maar over minder aandelen hoeft te worden verdeeld.

Een andere reden waarom bedrijven aandelen inkopen is om overtollige cash te gebruiken. Als een bedrijf meer cash heeft dan nodig is voor investeringen en dividendbetalingen, kan het ervoor kiezen om aandelen terug te kopen om de cashpositie te verkleinen en de aandeelhouders te belonen.

Soms komt het ook voor dat het management van een bedrijf besluit om een aandeleninkoopprogramma op te starten als zij vindt dat de aandelenkoers van haar bedrijf te laag wordt gewaardeerd door de markt. Vervolgens speelt het management hier wat mee over de loop van tijd. Zo kan het over een aantal jaar besluiten om de aandelen weer uit te gaan geven, mochten ze dan van mening zijn dat de koers van hun aandeel (te) hoog gewaardeerd wordt door de markt. Dit spelen met aandelen in- en verkoopprogramma's komt ten goede aan zowel het bedrijf (het kan namelijk een positief effect hebben op de kaspositie van het bedrijf), alsmede hiermee ook aan de beleggers van het bedrijf. 

Wat zijn de voor- en nadelen van Share Buybacks?
Share Buybacks hebben zowel voor- als nadelen. Een voordeel van een aandeleninkoopprogramma is dat het de waarde van de resterende aandelen kan verhogen, zoals eerder vermeld. Dit kan aandeelhouders ten goede komen en hun vertrouwen in het bedrijf vergroten.

Een ander voordeel van aandeleninkoop is dat het kan helpen om overtollige cash te gebruiken. Door het terugkopen van aandelen kan een bedrijf geld uitgeven aan zijn aandeelhouders in plaats van het op te potten.

Er zijn echter ook nadelen aan Share Buybacks. Ten eerste kunnen ze leiden tot een toename van de schulden van het bedrijf. Als een bedrijf geld leent om aandelen terug te kopen, kan dit de financiële positie van het bedrijf verzwakken en het risico verhogen.

Een ander nadeel van Share Buybacks is dat het geld dat wordt gebruikt voor aandeleninkoop niet wordt gebruikt voor investeringen in het bedrijf. Als een bedrijf te veel geld besteedt aan Share Buybacks, kan dit leiden tot een gebrek aan investeringen in groei en ontwikkeling, of in ieder geval de schijn hiervan geven.

Voorbeeld NN Group
Momenteel worden er in Planet Finance volop aandelen (terug) ingekocht door bedrijven middels aandeleninkoopprogramma's. Zo heeft NN Group op 16 februari jl. aangekondigd dat zij in de 12 maanden vanaf die datum voor 250 miljoen euro aandelen terug gaan inkopen. Hierbij heeft het bedrijf tevens vermeld wat ze met deze aandelen van plan zijn: 'NN Group intends to cancel any repurchased NN Group shares under the programme unless used to cover obligations under share-based remuneration arrangements or to deliver stock dividend.' Dit houdt in dat het bedrijf alle aandelen die ze terug heeft ingekocht gaat vernietigen, tenzij ze praktisch kunnen worden gebruikt om stock dividend mee te regelen of bonusregelingen m.b.t. aandelen mee af te rekenen. Voor een belegger houdt het praktisch in dat er op de beurs een extra vragende partij naar aandelen aanwezig is. Dit komt de vraagzijde naar de aandelen ten goede, wat ook de koers van een aandelen ten goede kan komen, andere externe (economische) factoren nagelaten.

Weerstand vanuit de Politiek
De Amerikaanse Senator Elizabeth Warren is prominent voorstander om een belasting in te voeren op bedrijven die gebruik maken van Share Buyback programma's. De voorgestelde belasting zou bedrijven een tarief van 2% opleggen op het totale bedrag van de aandelen die zij terugkopen.

Deze maatregel is bedoeld om bedrijven te ontmoedigen om geld uit te geven aan aandeleninkoop, in plaats van te investeren in werknemers, productontwikkeling of andere groeimogelijkheden. Volgens senator Warren zijn bedrijven de afgelopen jaren steeds meer aandelen gaan inkopen, waardoor er minder geld beschikbaar is voor andere belangrijke investeringen.

Hoewel Share Buybacks voordelen kunnen hebben, zoals het verhogen van de waarde van de resterende aandelen, zijn er ook nadelen, zoals het verminderen van investeringen in groei en ontwikkeling. Sommige critici zijn echter van mening dat de voorgestelde belasting niet de beste manier is om bedrijven te stimuleren om te investeren in groei en ontwikkeling. Zij betogen dat het verlagen van de vennootschapsbelasting of het invoeren van fiscale prikkels voor investeringen in onderzoek en ontwikkeling een effectievere manier zou zijn om bedrijven aan te moedigen om te investeren.

De plannen van senator Warren hebben vooralsnog weinig steun gekregen in het Congres, maar ze hebben wel bijgedragen aan het debat over de rol van Share Buybacks in de economie en de vraag of bedrijven meer moeten investeren in groei en ontwikkeling. 

Ook in Nederland hebben linkse partijen het bashen van aandeleninkoopprogramma's ontdekt. Zo wil GroenLinks namelijk dat bedrijven verplicht worden om eenzelfde bedrag dat wordt uitgekeerd aan dividend of wordt gebruikt voor de inkoop van eigen aandelen, wordt uitgekeerd aan werknemers. De Partij van de Arbeid en GroenLinks pleiten gezamenlijk in hun Tegenbegroting 2023 voor het afschaffen van de vrijstelling in de dividendbelasting bij de inkoop van eigen aandelen.

Conclusie
Share Buybacks zijn een veelvoorkomend fenomeen op de beurs. Bedrijven gebruiken aandeleninkoopprogramma's om verschillende redenen, waaronder het verhogen van de waarde van de resterende aandelen en het gebruiken van overtollige cash. Hoewel Share Buybacks voordelen hebben, zoals het verhogen van de waarde van de resterende aandelen, zijn er ook nadelen, zoals het vergroten van de schulden van een bedrijf, indien het bedrijf deze aandeleninkoopprogramma's initieerd met geleend geld, en het (ogenschijnlijk) verminderen van investeringen in groei en ontwikkeling.

Het is belangrijk dat bedrijven zorgvuldig afwegen of Share Buybacks de beste optie zijn voor hun bedrijf en aandeelhouders. Het is niet altijd de meest verstandige keuze om aandelen terug te kopen als er andere belangrijke investeringen zijn die moeten worden gedaan.

Al met spelen Share Buybacks programma's een belangrijk onderdeel in Planet Finance en zijn deze programma's ook vaak een belangrijk onderdeel van het rendement dat een belegger maakt op zijn aandelen (naast dividend en overige koerswinst).

Disclaimer
Publicaties op deze Website (https://debeursbaas.nl) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het opbouwen van een portfolio. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten e/o cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. Deze dienen puur ter illustratie van onze visie. De documentatie gepresenteerd op onze Website kan onjuistheden e/o onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas is geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden e/o onregelmatigheden op onze Website of in onze producten e/o diensten. Bij het observeren van onjuistheden e/o onregelmatigheden, het verzoek contact met ons opnemen zodat wij dit kunnen corrigeren.