Hoe Bereken je de Net Profit Margin van Aandelen?

De Net Profit Margin is een Engelse term die staat voor ‘nettowinstmarge’. Het is een kengetal in Planet Finance dat veel gebruikt wordt om de winstgevendheid van bedrijven mee uit te drukken. Dit door de nettowinst uit te drukken op de totaalomzet van een onderneming.  

De Net Profit Margin is dus een percentage dat de Net Income van een bedrijf uitdrukt op de Revenue van deze onderneming. De formule die hierbij hoort is: 

Net Profit Margin = (Net Income / Revenue) x 100% 

Laten we gaan kijken naar een voorbeeld uit de praktijk. 

Voorbeeld Apple 
Het bedrijf Apple Inc. laat in zijn Annual Report over boekjaar 2023 de volgende resultaten zien (p. 28): 

Apple (in $M)

2023

2022

2021

Total Net Sales

383,285

394,328

365,817

Net Income

96,995

99,803

94,680

Apple geeft boven de tabel op p. 27 van zijn jaarverslag weer dat het gaat om getallen uitgedrukt in miljoenen dollars. Dit betekent dat het bedrijf dus in 2021 een Total Net Sales heeft geboekt van 365,817 x $1,000,000 = $365,817,000,000 ofwel ruim $365,8 miljard. Het bedrijf maakte daarop een Net Income van 94,680 x $1,000,000 = $94,680,000,000 ofwel ruim $94,6 miljard dollar. 

Vervolgens kunnen we aan de hand van bovenstaande totaalomzet (Total Net Sales) en de nettowinst (Net Income) de nettowinstmarges (Net Profit Margin) over de jaren 2021-2023 berekenen voor Apple. Hierbij kun je de miljoentallen gebruiken en hoef je niet alle nullen uit te schrijven. Dit gezien de getalnotaties voor zowel de teller als voor de noemer gelijk zijn. Let hier altijd goed op. 

2021: 
Net Profit Margin = (Net Income / Revenue) x 100% 
Net Profit Margin = (94,680 / 365,817) x 100% 
Net Profit Margin = 25,88%

Over 2021 noteerde de Net Profit Margin voor Apple Inc. dus 25,88%. Dit houdt in dat voor iedere $100 aan omzet die Apple maakte in dat jaar, er $25,88 overbleef als nettowinst. 

Vervolgens kun je deze percentages ook uit gaan rekenen voor 2022 en 2023, om daarna deze jaartallen te kunnen vergelijken en te duiden of Apple erin is geslaagd zijn nettowinstmarge te kunnen verhogen de afgelopen boekjaren. 

Apple (in $M)

2023

2022

2021

Total Net Sales

383,285

394,328

365,817

Net Income

96,995

99,803

94,680

Net Profit Margin (%)

25,31%

25,31%

25,88%

Zoals je kunt zien in bovenstaande tabel, zijn de nettowinstmarges van Apple voor de jaren 2022 en 2023 ook uitgerekend. In beide jaren noteerde de Net Profit Margin voor Apple 25,31%. Ten opzichte van 2021 heeft het bedrijf dus een iets lagere nettowinstmarge behaald. 

Pricing Power + Hefboomeffect 
Het is belangrijk om de ontwikkeling van de Net Profit Margin te blijven volgen van bedrijven. De Net Profit Margin zegt namelijk wat over de pricing power die het bedrijf heeft om winst te kunnen boeken op zijn verkopen, toekomstige prijsverhogingen te kunnen doorvoeren en daarmee zijn toekomstige omzet winstgevend te kunnen verhogen. 

Pricing power omvat de mate van de kracht (macht) van een bedrijf om zijn producten in prijs te verhogen zónder dat consumenten deze producten minder gaan kopen. Als Apple bijvoorbeeld de prijs van zijn iCloud abonnementen met $0,99 per maand zou gaan verhogen, hoeveel klanten zouden dan hun gehele cloud verplaatsen en daarmee uit het ecosysteem van Apple stappen om $0,99 per maand te kunnen besparen? 

Wellicht minder mensen dan als bijvoorbeeld Albert Heijn de prijs van een fles Coca-Cola zou verhogen met €0,99 per fles. Veel mensen zouden dan wellicht hun Coca-Cola gaan inkopen bij de collega supermarkt ernaast. 

De Pricing power van bedrijven, en hiermee de macht die het bedrijf heeft om zijn kosten(inflatie) door te kunnen voeren in zijn prijzen, is bepalend voor de Net Profit Margin in de toekomst. Hieronder volgen twee scenario’s van soortgelijke voorbeeldbedrijven A en B. 

Voorbeeld Bedrijf A 
Bedrijf A boekt over een 10-jaars periode een gemiddelde omzetstijging van 5%, terwijl de kosten met 2% stijgen. In Jaar 0 heeft Bedrijf A een nettowinstmarge van 25% op een omzet van €10 miljoen. De nettowinst noteert hiermee €2,5 miljoen in Jaar 0, en de kosten €7,5 miljoen. Bereken de nettowinstmarge van Bedrijf A in Jaar 10. 

In Jaar 10 heeft Bedrijf A een omzet van €10 miljoen x 1,05^10 = €16,3 miljoen geboekt (afgerond). Vervolgens kunnen we de kosten in Jaar 10 gaan berekenen: €7,5 miljoen x 1,02^10 = €9,14 miljoen. 

De nettowinst noteert in Jaar 10 dus ca. 16,3 - 9,14 = €7,15 miljoen. Dit komt neer op een nettowinstmarge van 7,15 / 16,3 = 43,9%. 

Ofwel, Bedrijf A heeft in 10 jaar tijd zijn nettowinstmarge van 25% naar 43,9% zien stijgen. Dit komt doordat de jaarlijkse omzetgroei (5%) groter is dan de jaarlijkse kostenstijging (2%). 

In de sector waarin Bedrijf A opereert, is nog een bedrijf actief: Bedrijf B. 

Voorbeeld Bedrijf B 
Bedrijf B boekt over een 10-jaars periode een gemiddelde omzetstijging van eveneens 5%, maar laat de kosten jaarlijks stijgen met 6%. In jaar 0 heeft Bedrijf B een nettowinstmarge van 25% op een omzet van €10 miljoen. De nettowinst noteert hiermee €2,5 miljoen in Jaar 0 met €7,5 miljoen aan kosten. Bereken de nettowinstmarge van Bedrijf B in Jaar 10. 

In Jaar 10 heeft Bedrijf B een omzet van €10 miljoen x 1,05^10 = €16,3 miljoen geboekt. Dit is gelijk aan dat van Bedrijf A. Vervolgens kunnen we de kosten in Jaar 10 gaan uitrekenen: €7,5 miljoen x 1,06^10 = €13,4 miljoen. 

Voor Bedrijf B noteert de nettowinst in Jaar 10 dus ca. 16,3 - 13,4 = €2,9 miljoen. Dit komt neer op een nettowinstmarge van 2,9 / 16,3 = 17,5%. 

Ofwel, Bedrijf B heeft in 10 jaar tijd zijn nettowinstmarge van 25% naar 17,5% zien dalen. Dit komt doordat de jaarlijkse omzetgroei (5%) lager is dan de jaarlijkse kostenstijgingen (6%). 

Conclusie 
Ondanks het feit dat ook Bedrijf B, in absolute termen, met een nettowinst van €2,9 miljoen in Jaar 10 een hogere nettowinst heeft geboekt t.o.v. Jaar 0 (€2,5 miljoen), zorgen hogere procentuele kosten t.o.v. de omzet dus voor een afname in de nettowinstmarge. 

Jaar 0

Bedrijf A

Bedrijf B

Omzet

10 miljoen

10 miljoen

Nettowinst 

2,5 miljoen

2,5 miljoen

Nettowinst marge

25%

25%

Jaar 10

Bedrijf A

Bedrijf B

Kosten stijging p.j.

2%

6%

Omzet (+5% p.a.)

16,3 miljoen

16,3 miljoen

Nettowinst 

7,15 miljoen

2,9 miljoen

Nettowinst marge

43,9%

17,5%

Bovenstaande casussen laten dus het hefboomeffect zien van een verschil in kostenstijging per jaar: in 10 jaar tijd is met een stabiele omzetgroei het verschil in de Net Profit Margin aanzienlijk. Daar waar Bedrijf A zijn marge ziet stijgen van 25% naar 43,9%, ziet Bedrijf B zijn marge dalen tot 17,5%. 

Als je de absolute nettowinst van Bedrijf B in Jaar 10, €2,9 miljoen, zou corrigeren voor een inflatiecorrectie van bijvoorbeeld 1,5% per jaar, dan maakt Bedrijf B dus eigenlijk 2,9/(1,015^10) = €2,46 miljoen winst gecorrigeerd voor inflatie. In feite heeft Bedrijf B dus, gecorrigeerd voor inflatie, een lagere nettowinst geboekt in Jaar 10 t.o.v. Jaar 0. 

In bovenstaand voorbeeld heeft Bedrijf A dan ook een (hoge) Pricing Power, terwijl Bedrijf B dit niet heeft. Het resultaat is dat Bedrijf A winstgevend kan blijven groeien, terwijl Bedrijf B zijn marktpropositie en kapitaalallocatie zal moeten heroverwegen. 

Takeaway 
In bovenstaand artikel heb je geleerd hoe je de nettowinstmarge, ofwel Net Profit Margin, kunt uitrekenen door de nettowinst van een bedrijf uit te drukken op de totaalomzet. Hoeveel euro winst maakt een bedrijf op €100 aan omzet? Daarnaast heb je geleerd dat het hebben van een hogere nettowinst groei leidt tot een hogere nettowinstmarge in de toekomst. Bedrijven met Pricing Power kunnen hun omzet harder laten groeien dan dat zij hun kosten zien stijgen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of bijvoorbeeld willen sparren over jouw eigen Net Profit Margin berekening, neem dan gerust contact op. Dit kan bijvoorbeeld via Instagram

Disclaimer 
Alle publicaties in dit artikel en op deze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd in dit artikel of op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in dit artikel, op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. Ten tijde van het schrijven en publiceren van dit artikel had de auteur geen (long/short) positie in Apple.