Hoe Bereken je de Return on Equity (ROE) van Aandelen?

De Return on Equity (ROE) is de Engelse term die staat voor het ‘rendement op eigen vermogen’ en wordt uitgedrukt als percentage. Hiermee wordt de nettowinst die een bedrijf genereert, uitgedrukt in een percentage op de gemiddelde waarde van het eigen vermogen (Shareholders’ Equity) in een boekjaar. 

Deze ROE kan worden berekend door de Net Income van een bedrijf (op jaarbasis) te delen door de gemiddelde waarde van de Shareholders’ Equity van dat bedrijf in het boekjaar. Hierdoor krijg je de formule: 

Return on Equity (ROE) = (Net Income / Average Shareholders’ Equity) x 100% 

Waarbij Average Shareholders' Equity = (Shareholders' Equity begin boekjaar + Shareholders' Equity einde boekjaar) / 2. 

Voor het eigen vermogen aan het begin van het boekjaar kun je dus ook het eigen vermogen einde boekjaar nemen van het jaar daarvoor. 

Effect Verandering Teller
De ROE wordt hoger als de netto inkomsten stijgen. De ROE wordt echter lager als de netto inkomsten dalen. 

Effect Verandering Noemer
De ROE wordt hoger als de waarde van het eigen vermogen op een balans afneemt. De ROE wordt echter lager als het eigen vermogen toeneemt op de balans. 

Laten we eens kijken naar 2 voorbeelden. 

Voorbeeld ASML
Laten we het bedrijf ASML als eerste voorbeeld nemen. Voor het berekenen van de ROE hebben we twee gegevens nodig: de Net Income en de Shareholders’ Equity. We gaan de ROE van ASML berekenen over de boekjaren 2021 & 2022. Dit aan de hand van het Annual Report 2022

(in onderstaand voorbeeld zijn de getallen afgerond) 
Laten we beginnen met de Net Income van ASML. Deze is te vinden op p. 216 in bovenstaand jaarverslag. Zichtbaar is dat de Net Income van ASML in 2021 €5.883 miljoen en in 2022 €5.624 miljoen noteert. 

Vervolgens is op p. 218 de waarde van de Total Shareholders’ Equity zichtbaar. Deze noteert €10.141 miljoen in 2021 en €8.811 miljoen in 2022. (In het Annual Report 2020 is zichtbaar dat op 31 december 2020 de Total Shareholders' Equity €13.865 miljoen noteerde.) 

Nu kunnen we de ROE uit gaan rekenen. 

Voor 2021: 
ROE = (Net Income / Average Shareholders’ Equity) x 100% 

ROE = (Net Income / ( (Shareholders' Equity 2020 + Shareholders' Equity 2021) / 2) x 100%

ROE = (5.883 / ( (13.865 + 10.141) / 2) x 100%

ROE = 49%

Voor 2022:
ROE = (Net Income / Average Shareholders’ Equity) x 100%

ROE = (5.624 / ( (10.141 + 8.811) / 2) x 100%

ROE = 59,3% 

De Return on Equity van ASML noteerde in 2021 49% en in 2022 59,3%. Dit ROE-percentage laat dus zien hoeveel nettowinst het bedrijf maakt op basis van zijn gemiddelde eigen vermogen. 

Net zoals bij andere financiële ratio’s geldt ook voor de ROE dat dit slechts een beperkt deel laat zien van de financiën van een bedrijf. Zichtbaar op p. 218 van ASML Annual Report 2022 is dat het bedrijf van 2021 op 2022 zijn saldo Treasury Shares heeft gebracht tot -4.641 miljoen. Dit zijn de ingekochte aandelen die het bedrijf middels aandeleninkoopprogramma's van de beurs afhaalt. Op p. 220 kun je vervolgens zien onder ‘Cancellation of Treasury Shares’ dat er een deel wordt ingetrokken. Dit houdt in dat het bedrijf deze aandelen vernietigt, waardoor de winsten per individueel aandeel groter worden. Dit is een vorm van kapitaalallocatie t.b.v. de aandeelhouders. 

Het inkopen van eigen aandelen heeft als effect dat het eigen vermogen van het bedrijf lager wordt. 

In sommige gevallen lenen bedrijven extra geld voor de inkoop van eigen aandelen. In deze gevallen stijgt het vreemd vermogen, maar daalt het eigen vermogen. Hierdoor kan een bedrijf dat veel schulden aanneemt toch zijn ROE verhogen. Kijk hier dus kritisch naar. 

Laten we nu eens gaan kijken naar een bedrijf dat een negatieve ROE heeft: Starbucks. 

Voorbeeld Starbucks
Het Annual Report 2022 van Starbucks toont op p. 41 een nettowinst van (afgerond) $3,282 miljoen. Vervolgens is zichtbaar op p. 43 dat het eigen vermogen, de Shareholders’ deficit, -$5,315 miljoen noteerde in 2021 en -$8.699 miljoen in 2022. Het eigen vermogen van Starbucks is negatief omdat het bedrijf een hoog saldo Retained Deficit op de balans heeft staan. Zichtbaar op p. 45 is dat het bedrijf in boekjaar 2022 voor een bedrag van $4,013 miljoen aan eigen aandelen heeft ingekocht. Samen met dividend uitbetalingen van $2,293 miljoen verlaagt dit het saldo eigen vermogen van Starbucks in boekjaar 2022 tot -$8,699 miljoen. Nu kunnen we de ROE uitrekenen van Starbucks in 2022: 

ROE = (Net Income / Average Shareholders’ Equity) x 100%

ROE = (3,282 / ( (-5,315 + -8,699) / 2) x 100%

ROE = -46,8% 

De ROE van Starbucks in 2022 noteerde dus -46,8%. Een negatief getal, omdat het eigen vermogen van Starbucks negatief is. 

Takeaway 
De Return on Equity (ROE) is een financiële ratio dat het rendement op het gemiddeld eigen vermogen in een boekjaar van een bedrijf weergeeft. De hoogte van dit ROE-percentage hangt dus af van de nettowinst van het bedrijf, maar ook van de hoogte van het (gemiddelde) eigen vermogen op zijn balans. Het eigen vermogen van een bedrijf kan negatief zijn. Een ROE kan dus zowel positief als negatief zijn. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of bijvoorbeeld willen sparren over jouw eigen ROE-berekening, neem dan gerust contact op. Dit kan bijvoorbeeld via LinkedIn

Disclaimer 
Alle publicaties in dit artikel en op deze website (https://beursbaas.eu) zijn geen beleggingstips of -adviezen. Enkel wordt getracht informatie te geven over de beleggingswereld en het analyseren van bedrijven. Daarnaast kunnen er meningen worden gegeven over bedrijven specifiek, of over het sentiment van de economie als geheel. Deze meningen, ongeacht gepresenteerd met feiten en/of cijfers, zijn eveneens geen beleggingstips- of adviezen. De documentatie, gepresenteerd in dit artikel of op de website, kan onjuistheden en/of onregelmatigheden bevatten. Doe altijd je eigen onderzoek en raadpleeg meerdere bronnen alvorens het overgaan tot mogelijke beleggingsbeslissingen. Beursbaas en/of de auteur zijn geenszins verantwoordelijk voor eventuele geleden schade als gevolg van onjuistheden en/of onregelmatigheden in dit artikel, op de website of in de aangeboden producten en/of diensten. Bij het observeren van onjuistheden en/of onregelmatigheden, het verzoek om contact op te nemen zodat dit kan worden gecorrigeerd. Ten tijde van het schrijven en publiceren van dit artikel had de auteur geen (long/short) positie in ASML of Starbucks.