Voorwaarden Lidmaatschap Beursbaas

Artikel 1 - Definities

 1. "Beursbaas": De aanbieder van het Lidmaatschap.
 2. "Member": De afnemer van het Lidmaatschap.
 3. "Lidmaatschap": De overeenkomst tussen Beursbaas en Member. 
 4. “Prijs”: De maandelijkse betaling die Member aan Beursbaas betaalt in ruil voor de diensten die vallen onder het Lidmaatschap. 
 5. “Maand”: de periode van een kalenderdag in een maand tot dezelfde kalenderdag uit de daaropvolgende kalendermaand (Maandcyclus).
 6. "Website": https://beursbaas.eu

Artikel 2 - Inhoud Lidmaatschap 

 1. De inhoud, de producten en/of diensten die door Beursbaas worden aangeboden, van het Lidmaatschap zijn te vinden op de Website. 
 2. Beursbaas behoudt zich het recht voor om de inhoud van het Lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook (tijdelijk) op te schorten, stop te zetten, inhoud te wijzigen, inhoud toe te voegen of inhoud te verwijderen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan Member. 

Artikel 3 - Activering en duur Lidmaatschap 

a Het Lidmaatschap wordt door Member geactiveerd wanneer Member zijn/haar eerste maandbetaling voldoet aan Beursbaas nadat hij/zij de betalingsinstructies hiervoor heeft verkregen door Beursbaas.  

 1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor één maandcyclus en wordt, indien beide partijen het Lidmaatschap niet opzeggen, automatisch met één maand verlengd. Na deze maandcyclus wordt het Lidmaatschap ook steeds weer met één maand verlengd, net zolang totdat een van beide partijen het Lidmaatschap opzegt (zie Artikel 8).  
 2. Op de dag van de eerste maandbetaling wordt het Lidmaatschap geactiveerd en begint tevens de maandcyclus die, vanaf die dag, duurt tot aan dezelfde kalenderdag-nummer in de volgende maand. Bijvoorbeeld: Member betaalt op 15 februari zijn eerste maandbetaling, dan duurt de eerste maandcyclus tot 15 maart van dat jaar. Op 15 maart betaalt Member de tweede maandbetaling en begint de tweede maandcyclus, etc. 

Artikel 4 - Prijs Lidmaatschap

 1. De Prijs van het Lidmaatschap, wordt vastgesteld tussen Beursbaas en Member voorafgaand aan de start van het Lidmaatschap. 
 2. De Prijs heeft betrekking op de periode van één maandcyclus, tenzij anders overeengekomen. 
 3. Beursbaas behoudt zich het recht voor om de Prijs van het Lidmaatschap te wijzigen. Een eventuele wijziging gaat pas bij een nieuwe (maand)cyclus in. 
 4. Eventuele wijzigingen van de Prijs worden van kracht na kennisgeving aan Member via e-mail en door middel van een kennisgeving op de Website. 
 5. Member heeft het recht om het abonnement op te zeggen als gevolg van een verhoging van het maandtarief. Opzegging dient te geschieden volgens de voorwaarden zoals uiteengezet in Artikel 8b van deze lidmaatschapsvoorwaarden. 
 6. Door gebruik te blijven maken van het Lidmaatschap na kennisgeving van het gewijzigde maandtarief, stemt Member in met de bijgewerkte tarieven en is verantwoordelijk om zijn toekomstige maandbetalingen conform hierop aan te passen. 

Beursbaas zal redelijke inspanningen leveren om Member tijdig op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen van het maandtarief. 


Artikel 5 - Betaling Lidmaatschap

 1. Door het aangaan van het Lidmaatschap, stemt Member ermee in de verschuldigde bedragen te betalen volgens de overeengekomen voorwaarden, zo lang het Lidmaatschap loopt. 
 2. Member is verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de maandbetalingen, conform de betalingsinstructies verstrekt door Beursbaas. 

Artikel 6 - Gebruiksrechten en Beperkingen

 1. Member verkrijgt tijdens de looptijd van het Lidmaatschap de diensten en producten zoals omschreven op de Website voor individueel gebruik. 
 2. Het is Member niet toegestaan (de producten en/of diensten van) het Lidmaatschap (deels) te reproduceren, dupliceren, kopiëren, door te verkopen of te exploiteren voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beursbaas. 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

 1. Beursbaas is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van (de producten en/of diensten van) het Lidmaatschap.
 2. Beursbaas is niet aansprakelijk voor enige onderbrekingen of vertragingen in de toegang tot (de producten en/of diensten van) het Lidmaatschap als gevolg van technische problemen, (internet)storingen of overmacht. 

Artikel 8 - Wijzigingen en Beëindiging Lidmaatschap

 1. Beursbaas behoudt zich het recht voor om het Lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen, op te schorten of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan Member. 
 2. Member heeft het recht om zijn/haar abonnement op elk gewenst moment te beëindigen door contact op te nemen met Beursbaas. Het Lidmaatschap stopt dan op de laatste kalenderdag van de maandcyclus. 

Artikel 9 - Wijzigingen in de Voorwaarden Lidmaatschap

 1. Beursbaas behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden Lidmaatschap op elk moment en naar eigen goeddunken te wijzigen of bij te werken. 
 2. Eventuele wijzigingen in de Voorwaarden Lidmaatschap worden van kracht zodra ze op de Website zijn gepubliceerd.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van Member om regelmatig de Voorwaarden Lidmaatschap te controleren op eventuele wijzigingen.
 4. Door gebruik te blijven maken van het Lidmaatschap na het publiceren van de gewijzigde Voorwaarden Lidmaatschap, stemt Member in met de bijgewerkte voorwaarden. 

Beursbaas zal redelijke inspanningen leveren Member op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in de Voorwaarden Lidmaatschap.


Artikel 10 - Privacybeleid

 1. Door het gebruik van het Lidmaatschap stemt Member in met het Privacybeleid van Beursbaas, dat beschikbaar is op de Website.
 2. Beursbaas zal persoonlijke gegevens van Member verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid. 
 3. Eventuele wijzigingen in de gegevens van Member waarop Member te bereiken is, denk aan het e-mailadres of telefoonnummer, moeten door Member tijdig worden doorgegeven. 

Artikel 11 - Disclaimer Lidmaatschap

 1. De dienstverlening uit het Lidmaatschap van Beursbaas betreft geen financieel, beleggings-, vermogens- of belastingadvies en is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden.
 2. Beursbaas is niet verantwoordelijk voor enige (financiële) beslissingen die Member neemt op basis van informatie verstrekt via (de producten en/of diensten van) het Lidmaatschap, noch is Beursbaas verantwoordelijk voor enige (financiële) schade veroorzaakt door Member inzake het gebruik van (de producten en/of diensten van) het Lidmaatschap. 

Op deze Voorwaarden Lidmaatschap zijn de Algemene Voorwaarden en de Disclaimer van toepassing, die beschikbaar zijn op de Website. Door het gebruik van het Lidmaatschap gaat Member akkoord met deze Lidmaatschap Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden, de Disclaimer en het Privacybeleid van Beursbaas en begrijpt Member dat Beursbaas enkel educatieve en theoretische producten en diensten zal verlenen, welke geenszins als financieel advies dienen te worden opgevat. Beursbaas zal nooit als financieel adviseur optreden. 


Het niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in de beëindiging van het Lidmaatschap.


Laatst gewijzigd op 15 februari 2024